Voetbal kwetsuur, wat nu ? Afdrukken E-mail

Sint-LenaartsWanneer een speler tijdens een training of een wedstrijd een kwetsuur oploopt zodat het voetbalspelen voor lange of korte periode onmogelijk is, dient men in verzekering te gaan en moet men de volgende procedure starten.

01. Naar de dokter gaan en ongevalformulier laten invullen.

02. Als de dokter het nodig acht om een kinesist te raadplegen moet hij dit vermelden op het ongevalformulier en een voorschrift uitschrijven met vermelding van het aantal  behandelingen (min 15 dagen inactief).

03. Het ongevalformulier, vergezeld van een plakbriefje van het ziekenfonds, zo snel mogelijk (max.8 dagen na ongeval) afgeven aan de secretaris of deponeren in de brievenbus aan het A-complex. Wanneer de speler niet meer schoolgaande is, dient men de naam van de werkgever  + je functie in het bedrijf mee te delen.

04. Vooraleer mee te spelen, dient men terug naar de dokter gaan en een bewijs vragen dat het voetbalspelen mag hernomen worden.

05. Vanaf het ogenblik dat men op het scheidsrechtersblad vermeld staat, is men volledig uit  verzekering en vervalt ook elke behandeling bij de kinesist, ook al was de volledige  behandeling niet afgelopen.

06. Als je tijdens of voor de wedstrijd (opwarming) nog pijn voelt aan de eerder opgelopen  kwetsuur, opnieuw te werk gaan vanaf punt 1.

07. Het F.S.F. betaalt terug volgens het ziekenfondsbarema, bij elke ongevalaangifte wordt er 9,05€ administratieonkosten aangerekend.

08. Als de inactiviteit langer duurt dan één jaar dient men hiervan K.B.V.B. op de hoogte te brengen.


NUTTIGE INFORMATIE AANGAANDE TERUGBETALINGEN.


01. Geen tegemoetkoming van producten die niet vermeld staan in het tarief van de terugbetaalbare geneesmiddelen taping, huren krukken, supplementen voortvloeiend uit het  aangevraagd verblijf 1 of 2 persoonskamer.

02. Geen tegemoetkoming van kinéterapeutische onkosten minder dan 15 dagen sportinactiviteit.

03. Worden ten laste genomen : verplaatsingsonkosten per ziekenwagen, ten belopen van (50%)  van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van 125 €  en/of na aftrek van de tussenkomst door het ziekenfonds. Voor de andere verplaatsingen is er geen   tegemoetkoming.

04. Vanaf 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen automatisch verzekerd voor "kleine" en "grote" risico's.

05. Alleen synthetisch gips wordt terugbetaald : (na tussenkomst ziekenfonds)

06. Geen tegemoetkoming in loonverlies.

07. Osteossynthesemateriaal : terugbetaling van 90% van het bedrag dat na tussenkomst van het ziekenfonds, ten laste blijft van de speler.

08. Supplementen honorarium van een dokter tijdens een hospitalisatie, hoger dan het  ziekenfondsbarema, zijn ten laste van de spelers.


Heeft u na deze korte uiteenzetting betreffende voetbalongevallen nog vragen, gelieve contact te nemen met g.c. secretaris  Jos De Beuckelaer, Paalstraat 236,  2900 Schoten. 
Tel. 03/658.31.04 of GSM 0496/460080

 

| PINCoding® Web Solutions | © 2009 - Alle Rechten Voorbehouden | KFC Sint-Lenaarts |
lyhjil